จังหวัดอุบลราชธานี

แนะนำที่เที่ยวทางศาสนาในอุบลราชธานี ดินแดนแห่งเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา....... มีที่ไหนน่าไปเยือนบ้าง ต้องมนต์อีสานใต้มีข้อมูลมาฝากค่ะ 

 
        อุบลราชธานี ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางพุทธศาสนามีอยู่ด้วยกันหลายสถานที่ เนื่องจากจังหวัดอุบลฯ เป็นจังหวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนา สถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาจึงมีอยู่มากมาย ว่าแล้วก็ไปท่องเที่ยวทางศาสนาในอุบลราชธานีกัน

วัดธาตุสวนตาล เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของบ้านชีทวน ตำบลชีทวน ก่อสร้างเมือใด ไม่ปรากฏหลักฐาน แต่มีโบราณสถาน โบราณวัตถุหลายอย่างที่อยู่ในวัดนี้ อาทิ พระธรรมเทโว พระธาตุสวนตาล สัตตภัณฑ์หรือเชิงเทียน

วัดธาตุสวนตาล

วัดทุ่งศรีวิไล ตั้งอยู่ที่บ้านชีทวน ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ก่อสร้างเมื่อใดไม่ปรากฎ เนื่องจากเป็นวัดเก่าแก่ บริเวณของวัดนี้ มีใบเสมาหลายชั้นล้อมรอบอุโบสถและวิหารหลังเก่าเป็นชั้นๆ ถึงกำแพงรอบวัดทุกสารทิศ ตลอดทั้งมีสระน้ำใหญ่ พร้อมด้วยซากของหอไตรรวมธรรมาสน์ ซึ่งก่อด้วยอิฐสมัยก่อน สันนิษฐานว่า ที่ตั้งของวัดจะเป็นโนนนกเขียน

วัดทุ่งศรีวิไล

วัดเกาะแก้วพระนอนคอนสวรรค์วิเวกพุทธกิจศาสนา เป็นชื่อวัดเต็มๆ ของวัดดอนธาตุ ตั้งอยู่บนเกาะดอนธาตุกลางแม่น้ำมูล ต.ทรายมูล และบ้านคันไร่ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี วัดแห่งนี้เป็นวัดสุดท้ายที่หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล สร้างขึ้น รวมทั้งยังเป็นวัดสุดท้ายที่หลวงูป่เสาร์อยู่ปฏิบัติธรรม ก่อนที่จะไปมรณภาพในอิริยาบถนั่งที่วัดมหาอำมาตยาราม อ.วรรณไวทยากรณ์ นครจำปาสัก ประเทศลาว

วัดดอนธาตุ

วัดหนองบัว ชาวอุบลนิยมเรียก วัดพระธาตุหนองบัว เป็นวัดที่มีชื่อเสียง และมีความสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี และมีสถาปัตยกรรม ที่งดงามและน่าสนใจ

วัดพระธาตุหนองบัว

วัดสระประสานสุข หรือวัดบ้านนาเมือง ตั้งอยู่ที่บ้านนาเมือง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 5 กิโลเมตร ด้านทิศเหนือของสนามบิน เป็นวัดที่มีพระอุโบสถ แปลกตา สร้างเป็นรูปเรือสุพรรณหงส์ประดับตกแต่งด้วยเซรามิค โดยมีอาจารย์บุญมีเป็นเจ้าอาวาส (ปัจจุบันท่านมรณภาพแล้ว) เป็นที่เคารพนับถือของ ชาว อุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง

วัดสระประสานสุข

วัดมหาวนาราม ตั้งอยู่บนถนนสรรพสิทธิ์ อ.เมืองอุบล แต่ชาวบ้านนิยมเรียกกันโดยทั่วไปว่า "วัดป่าใหญ่" เป็นวัดเก่าแก่ และถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุบลราชธานี มีมูลเหตุการสร้าง คือ เมื่อพระปทุมวรราชสุริยวงศ์ (ท้าวคำผง) เจ้าเมืองอุบลราชธานี คนแรก ได้ก่อสร้างเมืองอุบลราชธานี บริเวณริมฝั่งแม่น้ำมูล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ก่อสร้างวัดขึ้นที่ริมฝั่งแม่น้ำมูลนั้นเอง ตั้งชื่อว่า "วัดหลวง"

วัดมหาวนาราม

วัดแจ้ง จ.อุบลราชธานี ตั้งอยู่ที่ ถ.สรรพประสิทธิ์ ตามประวัติกล่าวว่าสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๑ ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยดำริของเจ้าราชบุตร (หนูคำ)

วัดแจ้ง

วัดทุ่งศรีเมือง ตั้งอยู่ที่ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ภายในวัดมีอาคารสำคัญที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ ๒ หลัง คือ พระอุโบสถ หรือหอพระพุทธบาท และหอไตรกลางน้ำ

วัดทุ่งศรีเมือง

บ้านนาควาย เป็นหมู่บ้านชานเมืองของจังหวัด ตั้งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ ๕,๐๐๐ เมตร หมู่บ้านนี้ทราบจากการเล่าต่อๆ กันมาจากผู้เฒ่าผู้แก่ว่า ตั้งหลังจากเมืองอุบลราชธานีไม่นานนัก เมือ พ.ศ. ๒๓๒๕ พระวรราชสุริยวงศ์ (เท้าคำผง) ให้สร้างเมืองอุบลราชธานี เมื่ออยู่รวมกันเป็นหมู่บ้านพอสมควรแล้ว ชาวบ้านก็หาทำเลสร้างวัดขึ้นเรียกว่า วัดบ้านนาควาย สร้างกุฏีให้พระสงฆ์อยู่อาศัย มีเจ้าอาวาสรูปแรก คือ หลวงปู่แดง

วัดบ้านนาควาย

ชาวบ้านหมากมี่ส่วนมากเป็นชาวอพยพจากเมืองนครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบาน (ปัจจุบันคือ จังหวัดหนองบัวลำภู) หลายครั้ง การอพยพครั้งที่ ๓ เป็นการอพยพครั้งใหญ่ เพื่อหลบหนีสงคราม กองทัพของเจ้านครเวียงจันท์และกองทัพพม่าของเมืองเชียงใหม่ เข้าตีพระเจ้าตา แห่งนครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบาน เจ้าพระวอและท้าวคำผง (เป็นโอรสของพระเจ้าตาและเจ้านางบุศดี เชื้อสายราชวงศ์เชียงรุ้ง สิบสองปันนา) จึงนำไพร่พล อพยพมาตามลำน้ำ เป็นจุดเริ่มต้นของการสถาปนา อุบลราชธานีศรีวนาลัย

วัดบ้านหมากมี่

วัดบูรพาราม ตั้งอยู่ที่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ไม่ปรากฏประวัติการสร้างวัดที่ชัดเจน กล่าวกันว่าแต่เดิมบริเวณนี้เป็นป่าโปร่งจึงเป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระเกจิอาจารย์สายวิปัสสนา เช่น หลวงปู่สีทา หลวงปู่เสาร์ และหลวงปู่มั่น เป็นต้น ต่อมากรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ได้บริจาคทรัพย์และที่ดินให้สร้างวัดบูรพารามขึ้น

วัดบูรพาราม

วัดราษฎร์ประดิษฐ์ ตั้งอยู่ที่บ้านกระเดียน ตำบลกระเดียน ซึ่งตำบลกระเดียนได้รับการจัดตั้งเป็นตำบลมาเป็นเวลานานแล้ว ราษฎรอพยพมาจากจังหวัดหนองบัวลำภู มาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านกระเบียน ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่จักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ชาวบ้านเรียกว่า “กระด้ง , กระเบียน” ใช้สำหรับตากสิ่งของ ต่อมาการเรียกชื่อผิดเพี้ยนไปจึงเรียกว่า “กระเดียน” เดิมมี ๒ หมู่บ้าน และมีการขยายเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ หลายหมู่บ้าน

วัดราษฎร์ประดิษฐ์

วัดศรีนวลสว่างอารมณ์ ตั้งอยู่ที่บ้านชีทวน ต.ชีทวน อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี กล่าวกันว่าชื่อของวัดตั้งตามชื่อของนางศรีนวล ซึ่งได้ถวายที่ดินให้สร้างวัด สิ่งสำคัญภายในวัด คือ ธรรมาสน์ที่มีลักษณะเป็นสิงห์ขนาดใหญ่เทินปราสาท สร้างขึ้นตามรูปแบบศิลปะญวน ประดิษฐานอยู่ภายในหอแจกหรือศาลาการเปรียญ ที่ฝ้าเพดานมีจิตรกรรมแบบญวนที่ผสมผสานระหว่างศิลปะจีนและตะวันตก

วัดศรีนวลสว่างอารมณ์

วัดศรีอุบลรัตนาราม สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๙๘ เดิมชื่อ วัดศรีทอง โดยพระอุปฮาดโท (ต้นตระกูล ณ อุบล) บิดาของพระอุบลเดชประชารักษ์ (เสือ ณ อุบล) ซึ่งเป็นกรมการเมืองอุบลราชธานีเป็นผู้บริจาคที่ดินเนื้อที่ประมาณ ๒๕ ไร่ สำหรับสร้างวัด พระอุปฮาดโทพร้อมด้วยบริวารและคณะญาติได้ประกอบพิธีกรรมประชุมคณะสงฆ์ และคฤหัสถ์ผู้ใหญ่ในเมืองอุบลราชธานี ถานที่ดินพระเถระ ยกให้เป็นสมบัติในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นที่ตั้งวัด ตั้งชื่อว่า วัดศรีทอง

วัดศรีอุบลรัตนาราม

วัดหนองขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ตามประวัติกล่าวว่าสร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๕๙-๒๔๖๑ โดยหลวงปู่สิงห์ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ภายในวัดมีหอไตร ตั้งอยู่บริเวณกลางสระน้ำวัดหนองขุหลุ โดยตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นแบบอีสาน ประดับด้วยเครื่องลำยองที่เป็นงานไม้แกะสลักฝีมือช่างท้องถิ่น สร้างด้วยไม้ทั้งหลังกลางสระน้ำ โดยน่าจะมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์หรือแมลงต่าง ๆ มีทางเข้าเพียงด้านเดียวคือทางทิศใต้ ภายในเป็นห้องทึบสำหรับเก็บรักษาคัมภีร์ใบลาน

วัดหนองขุหลุ

วัดหลวงเป็นวัดแรกของเมืองอุบลราชธานี สร้างเมื่อ พุทธศักราช ๒๓๒๒ โดยพระปทุมวรราชสิริยวงศ์ (เจ้าคำผง) บุตรชายของพระตาเป็นผู้สร้างภายหลังจากสร้างเมือง อุบลราชธานีแล้ว จึงดำริสร้างวัดขึ้นตาม โบราณราชประเพณีเพื่อสืบต่ออายุของ พระพุทธศาสนาและเพื่อให้พระสงฆ์ที่อพยพ มาพร้อมกันจากเวียงจันทร์ได้มีที่อยู่จำพรรษา

วัดหลวง

041613
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนก่อน
รวมทั้งหมด
73
63
206
1896
2733
41613
Your IP: 52.91.176.251
2019-02-20 14:15
facebook_page_plugin
© 2017 ต้องมนต์อีสานใต้.com. All Rights Reserved. Designed By Mantra South Isan